Ambitieweb

Toelichting ambitieweb Venlo Principes

Het ambitieweb Venlo Principes is een richtinggevend instrument om vanaf de vroege ontwikkelingsfase duurzaamheidsambities te kunnen vertalen naar een project/beleid. Met het ambitieweb kunnen deze ambities ook vastgelegd en beheerst worden. het ambitieweb is een visuele weergave van de zeven Venlo Principes die in 2009 zijn vastgesteld. Deze zullen voor het ontwikkelen van het ambitieweb geconcretiseerd worden. Tevens zullen per principe drie ambitieniveaus gekoppeld worden.

Naast de toepassing in projecten en beleid, kan het ambitieweb Venlo Principes gebruikt worden voor:

  • als communicatie- en bewustwordingsmiddel naar stakeholders;
  • als signaal naar stakeholders waar bij de Gemeente Venlo de focus ligt;
  • om duidelijkheid te geven hoe de c2c principes vertaald kunnen worden;
  • om de draagkracht van de Venlo Principes te vergroten;
  • om inzichtelijk te maken in hoeverre de Venlo Principes toegepast worden.

In 2009 zijn de Venlo Principes als volgt geformuleerd:

1. Blijf innoveren
Wij beschouwen de regio Venlo als proeftuin om door experimenten een nieuwe orde te ontwikkelen waarin mens, economie en ecologie hand in hand gaan. Door focus op het ontwikkelen en delen van kennis, het creëren van economische vernieuwing, het stimuleren van vrije geesten en het ontginnen van nieuwe paden.

2. Verbind plaats en context
Om de stad en regio te verbinden, borgen wij de authentieke waarden in onze identiteit, verankeren wij ons verleden in de toekomst. Gelegen aan de Maas en wonend in haar bed, is haar niet aflatende kracht ons voorbeeld. Wij zijn trots op onze identiteit, vieren onze toekomst met passie en streven deze wilskrachtig na.

3. Beheer en waardeer voedsel
We gebruiken en verwerken onze grondstoffen zodanig dat zij nooit verloren gaan. We produceren in voortdurende kringlopen.

4. Geniet van mobiliteit
Ontwerp en ontwikkel mobiliteitssystemen die bijdragen aan ons economische, ecologische en sociale welzijn. Realiseer ‘toegang’ voor iedereen.

5. Geniet van de zon
Wij ontwerpen met plezier en net als de natuur gebruiken we daarbij de zon als voortdurende energie- en inspiratiebron.

6. Creëer schone lucht, water en bodem
Wij ontwerpen systemen gericht op het zuiveren en onderhouden van onze samenleving.

7. Ontwerp met oog voor de toekomst
Wij belasten onze kinderen en kleinkinderen niet met de zorg voor onderhoud of bewaking van gedachteloos ontworpen objecten of processen. Wij ontwerpen hun plezier en geven daarmee kleur aan de toekomst.

Trapsgewijs ambitie bepalen

Elke principe wordt opnieuw gedefinieerd en er worden drie ambitieniveaus toegevoegd. Eenzelfde systematiek is eerder toegepast in Visie stedelijk centrum 2022 Gemeente Venlo, waar in hoofdstuk 5 Ruimtelijke keuzes vier typen worden omschreven: (1) basisinspanning, (2) ambities realiseren, (3) kansen benutten en (4) voorkomen.

Op een vergelijkbare manier zullen de drie ambitieniveaus per Venlo Principe geformuleerd worden. Het type (4) voorkomen zal achterwege gelaten worden. Dit vanwege het feit dat duurzaamheid/c2c geen harde vereiste is en dus niet gedwongen, dan wel geweigerd, kan worden.

Elk principe kent drie niveaus:

1. minimaal en wettelijk:
De Venlo Principe wordt niet expliciet meegenomen in de ontwikkeling. De ontwikkeling volgt de wet- en regelgeving die wordt voorgeschreven.

2. significante inspanning:
De Venlo Principe krijgt tot een bepaald niveau aandacht in de ontwikkeling. Er worden maatregelen genomen om de positieve impact te vergroten.

3. maximaal en meerwaarde creatie:
De Venlo Principe wordt maximaal meegenomen in de ontwikkeling. In de ontwikkeling wordt het hoogst haalbare nagestreefd en een positieve impact wordt gecreëerd.

 

Ambitieweb